Thứ tư, 16/01/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng POSCO

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng POSCO

VTU – 41 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 250/2018/CV ngày 17/12/2018 của Công ty TNHH POSCO Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng POSCO; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1654/BC-XNKSHHMN ngày 11/12/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu POSCO_VN_1812, tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/1000, ký hiệu RA_POSCO_VN_1812 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng POSCO được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°33’38,0” N 107°00’46,3” E 10°33’34,3” N 107°00’52,7” E
A2 10°33’37,3” N 107°00’37,8” E 10°33’33,6” N 107°00’44,3” E
A3 10°33’52,5” N 107°00’48,3” E 10°33’48,8” N 107°00’54,7” E
A4 10°33’47,8” N 107°00’51,0” E 10°33’44,1” N 107°00’57,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,4m

  1. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cầu cảng POSCO được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về việc vị trí tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật đoạn mở rộng biên trái luồng hàng hải Quy Nhơn ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6”

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “4A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo