Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí

VTU – 38 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 0439/19/CTGK-TCKT ngày 28/6/2019 của Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng PV Shipyard và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng PV Shipyard được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
D1 10023’33,7” N 107004’47,3” E 10023’30,0” N 107004’53,7” E
D2 10023’32,8” N 107004’49,5” E 10023’29,1” N 107004’55,9” E
D3 10023’37,6” N 107004’51,4” E 10023’33,9” N 107004’57,9” E
D4 10023’38,5” N 107004’49,2” E 10023’34,8” N 107004’55,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,12m

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu SY-2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty cổ phần chế tạo giàn khoan dầu khí (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

  

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

Thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ thượng lưu phao “32”+200m đến thượng lưu phao “34”+1200m, luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải