Chủ nhật, 22/04/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

VTU – 26 – 2017

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 662/BC-XNKSHHMN và bình đồ độ sâu ký hiệu CĐ_1706_01 đến CĐ_1706_04 tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 6/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải chiều rộng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải chiều dài tuyến luồng khoảng 14km, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng tọa độ sau:

Tim tuyến (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T0 8042’58,8” N 106041’56,3” E 8042’55,1” N 106042’02,7” E
T1 8042’02,0” N 106040’34,3” E 8041’58,4” N 106040’40,7” E
T2 8040’40,8” N 106038’38,6” E 8040’37,2” N 106038’45,0” E
T3 8040’38,2” N 106038’35,3” E 8040’34,5” N 106038’41,7” E
T4 8040’35,1” N 106038’32,3” E 8040’31,5” N 106038’38,8” E
T5 8039’34,5” N 106037’41,5” E 8039’30,8” N `106037’47,9” E
T6 8039’30,0” N 106037’35,7” E 8039’26,4” N 106037’42,1” E
T7 8039’28,6” N 106037’28,5” E 8039’24,9” N 106037’34,9” E
T8 8039’30,0” N 106036’40,0” E 8039’26,3” N 106036’46,4” E
T9 8039’32,2” N 106036’32,2” E 8039’28,5” N 106036’38,6” E
T10 8039’37,9” N 106036’26,4” E 8039’34,2” N 106036’32,8” E
T11 8039’58,2” N 106036’14,2” E 8039’54,5” N 106036’20,6” E
T12 8040’02,3” N 106036’12,4” E 8039’58,6” N 106036’18,8” E
T13 8040’06,7” N 106036’11,8” E 8040’03,1” N 106036’18,2” E
T14 8040’17,1” N 106036’11,9” E 8040’13,4” N 106036’18,3” E
T15 8040’21,3” N 106036’12,5” E 8040’17,7” N 106036’18,9” E
T16 8040’25,2” N 106036’14,2” E 8040’21,6” N 106036’20,6” E
T17 8040’53,3” N 106036’31,0” E 8040’49,6” N 106036’37,4” E

1) Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải đoạn từ tim tuyến T0 đến Đăng tiêu “Đá Trắng”, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 7,0m trở lên.

2) Đoạn luồng từ Đăng tiêu “Đá Trắng” đến hạ lưu Cầu tàu 914 – 600m, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 3,8m trở lên.

3) Đoạn luồng từ hạ lưu Cầu tàu 914 – 600m đến ngang Cầu tàu 914, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 0,1m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo lựa chọn tuyến hành hải đi đúng trục luồng tận dụng độ sâu tự nhiên nêu trên, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

Về độ sâu khu nước trước bến cảng trạm xi măng Lafarge – Nhơn Trạch

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Hoạt động khảo sát Địa chất biển khu vực lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về độ sâu vùng nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai