Thứ hai, 18/12/2017

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

TVH – 09 – 2017

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 592/BC-XNKSHHMN, ngày 30/05/2017, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu từ ĐCĐA_1705_01 đến ĐCĐA_1705_12, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 5/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 100 mét, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống phao báo hiệu hàng hải, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ có chiều dài khoảng 17,0km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 360m, chiều dài khoảng 11,6km:

- Xuất hiện điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
2,9 09027’27,1” N 106’29’26,3” E 09027’23,4” N 106’29’32,7” E
2,9 09027’26,8” N 106’29’26,4” E 09027’23,1” N 106’29’32,8” E
2,9 09027’23,6” N 106’25’19,5” E 09027’19,9” N 106’25’26,0” E

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu phao số “4” + 650m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” + 360m, chiều dài khoảng 2,4km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng là 2,1m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 1,1m.

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “5A” – 80m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “9” + 140m, chiều dài khoảng 3,6km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng là 1,7m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn là 1,5m.

- Ngoài những dải cạn và điểm cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng đạt từ 3,0m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “12” – 360m đến phao báo hiệu hàng hải số “16”, chiều dài khoảng 5,4km, độ sâu nhỏ nhất đạt từ 3,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, lưu ý các khu vực cạn được thông báo trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc triển khai dự án sửa chữa các điểm khuyết tật đường ống 16” Bạch Hổ – Long Hải và khảo sát sửa chữa điểm vỡ bê tông trên đường ống 12” Tê Giác Trắng – Bạch Hổ. VTU – 73 – 2015.

Về việc vị trí các tàu Biển Bắc 16, Nam Khánh 26, Hà Trung 98, Sơn Long 08, Việt Thuận 168, Hoa Mai 68, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1