Thứ ba, 23/04/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

HCM – 44 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐN_1811_01 đến ĐN_1811_07, tỷ lệ 1/5.000; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1545/BC-XNKSHHMN ngày 20/11/2018 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11/2018 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn 1: tiếp nối luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu tại Nhà Bè, bắt đầu từ mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu có chiều dài 9,5km, chiều rộng đáy luồng 150m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.
  2. Đoạn 2: từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150m) có chiều dài 26,2km, chiều rộng đáy luồng 150m như sau:

- Đoạn từ ngã ba rạch Ông Nhiêu đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “15” + 420m, chiều dài khoảng 2,2km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,4m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,6m.

- Đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “15” + 420m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “16” – 400m, chiều dài khoảng 7,6km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 10,2m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,5m.

- Đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “16” – 400m đến phao báo hiệu hàng hải số “20”, chiều dài khoảng 2,2km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 8,2m, độ sâu nhỏ nhất đạt 7,6m.

- Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “20” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “28” – 460m , chiều dài khoảng 4,6km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 9,4m, độ sâu nhỏ nhất đạt 8,6m.

- Đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “28” – 460m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “39” + 260m, chiều dài khoảng 2,3km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 6,7m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,8m.

- Đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “39” + 260m đến phao báo hiệu hàng hải số “41”, chiều dài khoảng 3,6km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 4,8m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,3m.

- Đoạn từ  phao báo hiệu hàng hải số “41” đến hạ lưu cầu Đồng Nai (cách cầu Đồng Nai 150m), chiều dài khoảng 3,7km như sau:

+ Tồn tại bãi đá ngầm nằm bên trái luồng, giữa cặp phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “E1”, “E2”, bãi đá ngầm lấn luồng xa nhất 48m, độ sâu nhỏ nhất của bãi đá ngầm lấn luồng đạt 1,2m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1,2 10052’12,1” N 106050’37,1”E 10052’08,4”N 106050’43,6”E

+ Ngoài bãi đã ngầm nêu trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 4,9m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 01 (phía trước bến cảng Cát Lái) được thiết kế đường tròn đường kính 356m, tâm V1 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10045’49,3” N 106048’04,7” E 10045’45,6” N 106048’11,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,4m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 02 (tại khu vực ngã ba rạch Ông Nhiêu) được thiết kế đường tròn đường kính 300m, tâm V2 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V2 10046’54,2” N 106049’09,4” E 10046’50,5” N 106049’15,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,6m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu số 03 (phía trước bến cảng Đồng Nai) được thiết kế nửa đường tròn đường kính 300m, tâm V3 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V3 10053’51,5” N 106050’17,9” E 10053’47,8” N 106050’24,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,7m.

  1. Chướng ngại vật trên luồng

- Tồn tại đáy cá nằm bên trái luồng, đối diện phao báo hiệu hàng hải số “31”, lấn luồng khoảng 18m, điểm lấn luồng xa nhất có tọa độ như sau:

Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
10047’37,6” N 106051’54,2” E 10047’33,9” N 106052’00,7” E


HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm cạn, đáy cá và khu vực bãi đá ngầm nêu trên để bảo đảm an toàn.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phú Quý.

Độ sâu luồng An Thới

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “K1”, “K2” , “K3” phục vụ thi công công trình đường và kè Sông Tiền – luồng Cửa Tiểu Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô