Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

(đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

ĐNA – 09 – 2017

  • Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu).

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật kỹ thuật số 1208/BC-XNKSHHMN ngày 21/11/2017 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000, ký hiệu từ ĐN_1711_01 đến ĐN_1711_03 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 11/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu) có chiều dài 9,5km, chiều rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,8m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng sông Đồng Nai, đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động đăng tiêu “13” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Thiết lập mới đăng tiêu số “13” luồng hàng hải Sài Gòn -Vũng Tàu

Về việc hoạt động thử nghiệm Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu vực Đầm Thị Nại – luồng hàng hải Quy Nhơn