Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HANG HÀI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 61/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè

HCM – 12 – 2019

–  Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

–  Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 57/DTV-DVC ngày 27/03/2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè, và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu vực 1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10o43’43,3”N 106o44’50,2”E 10o43’39,6”N 106o44’56,7”E
B 10o43’49,8”N 106o44’54,8”E 10o43’46,2”N 106o45’01,3”E
C 10o43’49,7”N 106o44’56,7”E 10o43’46,0”N 106o45’03,1”E
D 10o43’41,7”N 106o44’51,1”E 10o43’38,0”N 106o44’57,5”E
  • Độ sâu đạt 0,0m trở lên.
  1. Khu vực 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10o43’49,7”N 106o44’56,7”E 10o43’46,0”N 106o45’03,1”E
D 10o43’41,7”N 106o44’51,1”E 10o43’38,0”N 106o44’57,5”E
E 10o43’39,4”N 106o44’52,3”E 10o43’35,7”N 106o44’58,7”E
F 10o43’49,5”N 106o44’59,1”E 10o43’45,8”N 106o45’05,6”E
  • Độ sâu đạt 2,3m trở lên.

Số liệu thông báo hàng hải nêu trên căn cứ bình đồ khảo sát địa hình ký hiệu KSDH_16_03_19, tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

  

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Interflour

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “3”, “4”, “5”, “6”, “14”, “15” luồng hàng hải cửa Trần Đề

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu trạm nghiền Phú Hữu trên luồng Đồng Nai

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.