Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Calofic

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 132/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Calofic

HCM – 24 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 02-14062019/CLFHP-TPHCM ngày 19/6/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân tại Hiệp Phước, TPHCM (Calofic Hiệp Phước) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Calofic; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 831/BC-XNKSHHMN ngày 13/6/2019 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CAL_1906 tỷ lệ 1/1000, do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng Calofic, được giới hạn bởi các khu vực có tọa độ như sau:

  1. Khu 1:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
M 10°38’10,34”N 106°45’58,29”E 10°38’06,68”N 106°46’04,72”E
N 10°38’11,74”N 106°46’00,76”E 10°38’08,07”N 106°46’07,19”E
O 10°38’03,97”N 106°46’00,72”E 10°38’00,30”N 106°46’07,15”E
K 10°38’05,42”N 106°45’58,26”E 10°38’01,75”N 106°46’04,68”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,6m.

  1. Khu 2:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O 10°38’03,97”N 106°46’00,72”E 10°38’00,30”N 106°46’07,15”E
P 10°38’02,35”N 106°46’00,71”E 10°37’58,68”N 106°46’07,14”E
Q 10°38’03,77”N 106°45’58,25”E 10°38’00,10”N 106°46’04,68”E
K 10°38’05,42”N 106°45’58,26”E 10°38’01,75”N 106°46’04,68”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,0m.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Công ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân tại Hiệp Phước, TPHCM./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

Độ sâu vùng nước trước Cầu cảng số 2 (cầu cảng K2-5000 DWT) và cầu cảng số 3 (Cầu K1+K3-5000 DWT) – Bến cảng Đồng Nai

Về việc thi công khảo sát của tàu DN58 tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “8”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.