Thứ bảy, 21/10/2017

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải

VTU – 38 – 2017

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 134/17/CTV-KTĐT ngày 26/9/2017 của Công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải; Báo cáo Kết quả khảo sát số 14.09.1/BCKS-QMC-2017, ngày 14/9/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BV01, BV02 tỷ lệ 1/500, do Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc và hoàn thành tháng 9/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng tổng hợp Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10034’40,7” N 107001’23,4” E 10034’37,0” N 107001’29,8” E
A2 10034’20,3” N 107001’09,4” E 10034’16,6” N 107001’15,8” E
ST4 10034’20,1” N 107001’13,2” E 10034’16,4” N 107001’19,6” E
ST8 10034’36,2” N 107001’24,3” E 10034’32,5” N 107001’30,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,0m.


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107, tại mỏ dầu khí Chim Sáo

Hoàn thành trục vớt sà lan LA 05485 bị chìm tại khu vực phao “64” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SSIT – Tân Thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 & số 2 Công ty CPHH Vedan Việt Nam

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn