Thứ sáu, 14/12/2018

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật đoạn mở rộng biên trái luồng hàng hải Quy Nhơn ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6”

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật đoạn mở rộng biên trái luồng hàng hải Quy Nhơn ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6”

BĐH – 10 – 2017

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Biên bản làm việc hồi 15 giờ 00, ngày 07/11/2017 tại văn phòng Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn giữa Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam và Công ty Hoa tiêu khu vực VII cùng họp bàn về hoạt động của luồng hàng hải Quy Nhơn trong tình hình luồng bị chướng ngại vật do tàu chìm và các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn trên luồng là hậu quả của cơn bão số 12,

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1150/BCKT-XNKSHHMN, ngày 09/11/2017 kèm theo các bình đồ đo sâu tỷ lệ 1/5000 ký hiệu QN_1711 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 11 năm 2017.

Tiếp theo thông báo hàng hải số 200/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 07/11/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát mở rộng biên trái luồng ra 50m từ phao số “4” đến phao số “6” được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
BT3 13o45’31,4” N 109o14’38,9” E 13o45’27,7” N 109o14’45,4” E
BT2 13o45’16,5” N 109o14’42,4” E 13o45’12,8” N 109o14’48,9” E
A 13o44’41,0” N 109o14’49,0” E 13o44’37,3” N 109o14’55,5” E
B 13o44’40,7” N 109o14’47,3” E 13o44’37,0” N 109o14’53,8” E
C 13o45’28,7” N 109o14’37,8” E 13o45’25,0” N 109o14’44,3” E

- Xuất hiện các điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,1 13o45’28,8” N 109o14’38,0” E 13o45’25,1” N 109o14’44,5” E
6,4 13o45’28,1” N 109o14’38,3” E 13o45’24,3” N 109o14’44,7” E

- Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu tại đoạn mở rộng này đạt 6,5m trở lên.

  1. Chướng ngại vật nguy hiểm:

- Tồn tại xác tàu chìm (tàu biển Bắc 16) nằm bên phải luồng, lấn luồng xa nhất khoảng 18m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tàu biển Bắc 16 13o45’05,5” N 109o14’47,5” E 13o45’0,8” N 109o14’54,0” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Quy Nhơn lưu ý các điểm cạn, chướng ngại vật nêu trên, tăng cường cảnh giới, tuyệt đôi tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để biết thêm chi tiết.

3. Thông báo mới nhất sẽ được thông báo trong các thông báo hàng hải tiếp theo.


Những thông báo khác

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “76”, luồng hàng hải Soài Rạp

Về độ sâu khu nước trước bến 30.000DWT – Cảng Gò Dầu B

Độ sâu vùng nước trước Bến sà lan 2.000DWT – Cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp Cảng Quốc phòng Quân khu 7 trên sông Dinh, TP. Vũng Tàu

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp