Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải sông Dừa

HCM – 12 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dừa.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 194/BC-XNKSHHMN, ngày 22/02/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ SDUA_1702_01 đến SDUA_1702_07, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 02/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Sông Dừa được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải có chiều dài khoảng 10,4km, chiều rộng 60m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,6m.

- Chướng ngại vật trên luồng: Tồn tại đáy cá nằm bên phải luồng ở thượng lưu phao số “2” + 700,0m, lấn luồng xa nhất 50,0m, điểm lấn luồng xa nhất có tọa độ:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
10°32’25,7”N 106°54’16,5”E 10°32’22,0”N 106°54’23,0”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Dừa đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và chú ý đăng đáy cá nêu trên để bảo đảm an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A2” phục vụ thi công công trình thu nước thô từ sông Hậu dẫn vào nhà máy xử lý nước để cấp cho nhà máy bia Massan Hậu Giang

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Soài Rạp.

Về thông số kỹ thuật khu nước cầu cảng xăng dầu PETEC Cái Mép trên sông Thị Vải