Thứ năm, 21/06/2018

Thông báo hàng hải

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2

HCM – 07 – 2018

- Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ các văn bản số 106/CTBĐATHHĐNB-KT, ngày 13/02/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập báo hiệu tình trạng luồng và báo hiệu phụ trợ khu vực điều tiết cầu Thủ Thiêm 2; Báo cáo toạ độ số 131/BCP-KSHHMN ngày 28/01/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu có tọa độ như sau:

Tên

Điểm

Hệ tọa độ VN-2000 Tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Trạm Thượng lưu
1 10°47’00,7”N 106°42’38,4”E 10°46’57,1”N 106°42’44,8”E
2 10°47’01,2”N 106°42’38,9”E 10°46’57,5”N 106°42’45,4”E
3 10°47’01,0”N 106°42’39,1”E 10°46’57,3”N 106°42’45,6”E
4 10°47’00,5”N 106°42’38,6”E 10°46’56,9”N 106°42’45,0”E
Trạm Trung tâm
5 10°46’44,4”N 106°42’29,2”E 10°46’40,7”N 106°42’35,6”E
6 10°46’44,3”N 106°42’29,5”E 10°46’40,6”N 106°42’35,9”E
7 10°46’43,4”N 106°42’29,3”E 10°46’39,7”N 106°42’35,7”E
8 10°46’43,4”N 106°42’29,0”E 10°46’39,8”N 106°42’35,4”E
Trạm Hạ lưu
9 10°46’26,9”N 106°42’26,2”E 10°46’23,3”N 106°42’32,7”E
10 10°46’28,0”N 106°42’26,3”E 10°46’24,3”N 106°42’32,7”E
11 10°46’28,0”N 106°42’26,5”E 10°46’24,3”N 106°42’33,0”E
12 10°46’26,9”N 106°42’26,5”E 10°46’23,3”N 106°42’33,0”E

(Các trạm điều tiết là các Sà lan hình chữ nhật, vị trí mỗi trạm điều tiết được giới hạn bởi 04 điểm có tọa độ như trong bảng nêu trên).

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI:

Các phương tiện thủy hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, đi qua khu vực thi công cầu Thủ Thiêm 2, chú ý tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1” thuộc công trình Kè bảo vệ khu vực xưởng nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước cảng SPCT trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “BN1”, “BN2” khống chế xác tàu Biển Nam 17 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu