Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 48 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ Báo cáo số 795/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 28/7/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam vị trí sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng Soài Rạp;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

        Hiện nay, vị trí sà lan TV 1954 bị chìm nằm cách phao báo hiệu hàng hải số “36” về phía hạ lưu khoảng 670m, điểm gần nhất của sà lan cách biên luồng trái khoảng 13m về phía ngoài biên luồng hàng hải Soài Rạp, có tọa độ như sau:

Vị trí Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Mũi sà lan 10°31’26,3”N 106°44’33,7”E 10°31’22,6”N 106°44’40,1”E
Lái sà lan 10°31’27,4”N 106°44’34,3”E 10°31’23,7”N 106°44’40,7”E
Điểm cao nhất sà lan * 10°31’27,2”N 106°44’33,8”E 10°31’23,5”N 106°44’40,2”E

        * Vị trí cao nhất của sà lan có độ sâu 2,8 m (Hệ số “0” Hải đồ).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  • Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp đi cách xa khu vực có toạ độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh giới tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.
  • Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  • Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Thông báo hàng hải số 145/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/7/2017 và số 146/TBHH –TCTBĐATHHMN ngày 28/7/2017 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2014

Độ sâu khu nước trước cảng POSCO trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

Thông số kỹ thuật vùng nước trước cảng, tuyến luồng hàng hải vào cảng Căn cứ Vùng 2 Hải quân