Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Về vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 106/TBHH-TCTBĐATHHMN        Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F

của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

VTU – 29 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ các Văn bản số 414/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 21/5/2019; số 418/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 22/5/2019 về việc hoàn thành thiết lập trạm điều tiết số “1” và điều chỉnh vị trí trạm số “2” phục vụ thi công Gói thầu F của dự án Tổ hợp hoá dầu miền Nam Việt Nam của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ; Báo cáo toạ độ số 714/BCP-KSHHMN ngày 21/5/2019; số 715/BCP-KSHHMN ngày 22/5/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Vị trí trạm điều tiết số 1 và 2 phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, có tọa độ như sau:

Trạm điều tiết số Hệ tọa độ VN-2000 Tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10°25’28,1”N 107°02’54,2”E 10°25’24,4”N 107°03’00,6”E
2 10°27’03,8”N 107°01’16,2”E 10°27’00,1”N 107°01’22,6”E

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI:

Các phương tiện hành trình tại khu vực Vịnh Gành Rái, luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, đi qua khu vực thi công của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận

Về độ sâu khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Sài Gòn

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận