Thứ sáu, 23/08/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” trên luồng hàng hải Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” trên luồng hàng hải Đồng Nai

ĐNA – 02 – 2019.

Vùng biển:        Tỉnh Đồng Nai

Tên luồng:        Luồng hàng hải Đồng Nai

Tên báo hiệu hàng hải: Phao báo hiệu hàng hải số “19”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
     “ 19” 10046’18,1”N 106050’18,3”E 10046’14,4”N 106050’24,8”E

Căn cứ số liệu đã báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ tại văn bản số 29/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 14/01/2019 và báo cáo của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam tại văn bản số 22/BCP-XNKSHHMN ngày 12/01/2019 về việc hoàn thành điều chỉnh vị trí, đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “19” thành phao báo hiệu hàng hải số “10A” trên luồng hàng hải Đồng Nai, và  đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Đồng Nai chấm dứt hoạt động từ ngày 12/01/2019./.


Những thông báo khác

thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”.

Độ sâu các đoạn cạn Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “11”, “12” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ