Thứ hai, 18/12/2017

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 45 – 2017

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.
  • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “13”.

Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“13” 10028’24,1” N 106056’27,9” E 10028’20,4” N 106056’34,4” E

Căn cứ Báo cáo số 725/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 25/7/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi và điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “13” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu chấm dứt hoạt động từ ngày 25/7/2017.

Thông báo hàng hải số 12/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 16/01/2014 hết hiệu lực.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Đồng Nai

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa