Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 143/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 7  năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 38 – 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải “25”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“25” 10°32’03,9” N 107°01’30,5” E 10°32’00,2” N 107°01’36,9” E

Căn cứ Báo cáo số 598/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 01/7/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “25” và thiết lập phao BHHH số “26A” trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải chấm dứt hoạt động từ ngày 01/7/2019.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về hoạt động thu nổ địa chấn tại Lô PM3 CAA, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo