Thứ hai, 15/07/2019

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 143/TBHH-TCTBĐATHHMN          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 7  năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – TG – 38 – 2019

- Vùng biển:           Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Tên luồng:            Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

- Tên báo hiệu:       Phao báo hiệu hàng hải “25”

Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“25” 10°32’03,9” N 107°01’30,5” E 10°32’00,2” N 107°01’36,9” E

Căn cứ Báo cáo số 598/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 01/7/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải số “25” và thiết lập phao BHHH số “26A” trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải số “25” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải chấm dứt hoạt động từ ngày 01/7/2019.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “C1”, “C2” phục vụ thi công dự án cảng tổng hợp Cái Mép giai đoạn 1

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh)

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

Về việc sà lan TG15999 bị chìm trên luồng hàng hải Sông Tiền

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Tắt từ Km 0-650 (Km 30+687 -:- Km 31 +332,5 thuộc gói thầu 11) đến Km 8+175 thuộc gói thầu 6A, 6B và đoạn luồng biển từ Km 0+000 đến Km 0+678 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu