Thứ bảy, 29/02/2020

Thông báo hàng hải

Về việc điều chỉnh hướng tuyến và thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “3A”, “4A” luồng hàng hải Quy Nhơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 181/TBHH-TCTBĐATHHMN       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 30 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc điều chỉnh hướng tuyến và thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “3A”, “4A” luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – TG – 06 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Bình Định

Tên luồng:    Luồng hàng hải Quy Nhơn

Căn cứ Văn bản số 2260/CHHVN-CTHH ngày 26/6/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc điều chỉnh hướng tuyến và phao báo hiệu luồng hàng hải Quy Nhơn;

Căn cứ Văn bản số 912/CTBĐATHHNTB-KHVT ngày 30/8/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về hoàn thành điều chỉnh 02 phao “3A”, 4A” báo hiệu Luồng hàng hải Quy Nhơn; Báo cáo tọa độ số 1150/BCP-XNKSHHMN ngày 29/8/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Quy Nhơn (đoạn từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “3”- 320m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” + 370m) có chiều dài khoảng 805m, bề rộng luồng 110m, như sau:
  • Tọa độ tim tuyến luồng được xác định bởi các điểm ở bảng sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“T1” 13°44’52,7”N 109°14’48,7”E 13°44’49,0”N 109°14’55,2”E
“T2” 13°45’18,5”N 109°14’43,9”E 13°45’14,8”N 109°14’50,3”E
  • Các điểm tim tuyến luồng còn lại không thay đổi theo Quyết định số 347/QĐ-CHHVN ngày 22/5/2013.
  1. Điều chỉnh vị trí thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “3A”, “4A” trên Luồng hàng hải Quy Nhơn, như sau:
  • Tọa độ vị trí thiết lập:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“3A” 13°45’05,9”N 109°14’49,0”E 13°45’02,2”N 109°14’55,5”E
“4A” 13°45’05,0”N 109°14’43,0”E 13°45’01,3”N 109°14’49,5”E
  • Các đặc tính khác của các phao báo hiệu không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên Luồng hàng hải Quy Nhơn, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi đúng trục luồng, theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” trên luồng hàng hải Đồng Nai

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X2” tại vị trí tàu chìm Sơn Long 08

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan PV Drilling II

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Nước- tỉnh Bình Định