Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời xác tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 138/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời xác tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận

BTN – 10 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Văn bản số 638/CVHHBT-PC-TT-ATANHH ngày 01/7/2019 của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận về việc hoàn thành công tác trục vớt xác tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tàu Thành Đạt 01-BLC bị chìm tại khu vực nằm cách mũi Dinh khoảng 18 hải lý về hướng Nam Tây Nam trên vùng biển tỉnh Bình Thuận đã được trục vớt và di dời khỏi khu vực nêu trên, không còn khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải vùng biển tỉnh Bình Thuận.

Thông báo hàng hải số 159/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 10/8/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHToàn.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước thủy diện và Vũng quay tàu cảng Ba Ngòi

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “M1”, “M2” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 (tiếp theo)