Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 121/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Hòn Chông

KGG - TG - 03 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Kiên Giang

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Hòn Chông

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN 2000 Hệ WGS 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Hòn Chông 10008’40,8″N 104035’57,6″E 10008’37,1″N 104036’04,0″E

Căn cứ Văn bản số 447/ CTBĐATHHTNB-KT ngày 03/6/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc Khắc phục sự cố, nghiệm thu tại hải đăng Hòn Chông,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Đèn chính của đèn biển Hòn Chông đã được phục hồi hoạt động  với các đặc tính ánh sáng như sau:

  • Ánh sáng trắng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 15 giây.

(0,08s + 2,42s + 0,08s + 2,42s + 0,08s + 4,92s + 0,08s + 4,92s = 15s).

  • Tầm hiệu lực: 15 ÷ 20 hải lý.

Thông báo hàng hải số 78/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày18/4/2019 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng ngoài cửa biển

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

Về việc phủ mattress cho các đoạn ống bị lộ trên đường ống 16 Bạch Hổ – Long Hải năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Cảng quốc tế Thị Vải