Thứ hai, 18/12/2017

Thông báo hàng hải

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

BTN – 16 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ đơn đề nghị số 965/CV-CVHHBT ngày 28/11/2017 Về việc rà quét chướng ngại vật khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân, báo cáo kỹ thuật số 1205/BC-XNKSHHMN, kèm theo bình đồ rà quét, ký hiệu từ RQVT_1711_01 đến RQVT_1711_04, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam rà quét và hoàn thành tháng 11/2017,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật các khu neo đậu tàu VT1, VT2 và VT3 tại Vĩnh Tân, khu vực phía Bắc tuyến luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 11018’10,4”N 108050’04,0”E 11018’06,7”N 108050’10,5”E
A2 11018’32,5”N 108051’10,2”E 11018’28,8”N 108051’16,6”E
A3 11018’06,5”N 108051’16,4”E 11018’02,8”N 108051’22,9”E
A4 11017’50,7”N 108050’08,8”E 11017’47,0”N 108050’15,2”E

- Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

  1. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật các khu neo đậu tàu VT4 và VT5 tại Vĩnh Tân, khu vực phía Nam tuyến luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 11017’40,0”N 108050’04,5”E 11017’36,3”N 108050’10,9”E
B2 11017’51,3”N 108050’52,8”E 11017’47,6”N 108050’59,3”E
B3 11017’28,4”N 108050’58,3”E 11017’24,7”N 108051’04,7”E
B4 11017’17,1”N 108050’10,0”E 11017’13,4”N 108050’16,5”E

- Không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “3” tại đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan West Vigilant trong khu vực Lô 51 thuộc lãnh hải việt Nam

Độ sâu luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng kho xăng dầu Đông Xuyên

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Gành Đèn