Thứ năm, 23/05/2019

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

HCM – 06 – 2019

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp

        Căn cứ Báo cáo số 178/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 13/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sự cố, tai nạn sà lan SG-7190 và sà lan SG-7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp và biên bản sự cố ngày 13/3/2019 giữa các bên liên quan,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Vào khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 12/3/2019 sà lan SG 7190 và SG 7191 bị sự cố và bị chìm cách phao báo hiệu hàng hải “25” luồng hàng hải Soài Rạp khoảng 380m, cách biên phải luồng khoảng 420m và nằm ngoài luồng hàng hải, tại vị trí có tọa độ tương đối như sau:

Tên sà lan Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
SG 7190; SG 7191 10027’21,9” N 106046’03,0” E

(Tọa độ do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ định vị tại hiện trường)

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Soài Rạp đi cách xa khu vực tàu chìm có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2012

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng các phân đoạn từ 09 đến 17 và từ 01 đến 07

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng.

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16”

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1, 2 và 3 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015