Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo hàng hải

Về việc sà lan tự hànhVL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc sà lan tự hànhVL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

HCM – 15 – 2017.

Vùng biển:        Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:        Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 254/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 26/3/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan tự hành VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Sà lan tự hành VL12745 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao BHHH số “65” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu cách biên luồng bên trái khoảng 300m, có tọa độ như sau:

Vĩ độ:            10040’46,3”N

Kinh độ:        106045’52,8”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, đi qua khu vực sà lan VL12745 bị chìm tại vị trí có tọa độ nêu trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Thông tin chi tiết liên hệ Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật tuyến luồng, vũng quay tàu, khu nước trước bến cảng 10.000DWT, 3.000DWT cảng Xăng dầu K662

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu cảng Tân cảng Cái Mép

Về độ sâu vùng neo đậu tàu của Cảng Tân Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.