Thứ năm, 12/12/2019

Thông báo hàng hải

Về việc tàu kéo Janet và sà lan Cable Orchestra hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 158/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu kéo Janet và sà lan Cable  Orchestra hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

BĐH  –  05 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Căn cứ văn bản số 80/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 05/8/2019 của Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu kéo Janet và sà lan Cable Orchestra hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC2 trong biển Quy Nhơn – Bình Định,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) sử dụng tàu kéo Janet và sà lan Cable  Orchestra tiến hành hoạt động lắp đặt tuyến cáp quang SJC2 trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công lắp đặt tuyến cáp quang SJC2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
1 13044.885’ N 109012.879’ E
2 13044.870’ N 109012.902’ E
3 13044.673’ N 109013.040’ E
4 13044.597’ N 109013.093’ E
5 13044.524’ N 109013.144’ E
6 13044.355’ N 109013.261’ E
7 13044.048’ N 109013.476’ E
8 13042.029’ N 109015.554’ E
9 13040.619’ N 109018.712’ E

* Tọa độ do Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics) cung cấp.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu kéo JANET như sau:

- Tên tàu: JANET.

- Quốc tịch: Indonesia.

- Kích thước: Dài 27,02m; rộng 8,20m; mớn nước 3,0m

- Hô hiệu: YDB4417.

- Số IMO: 9362463.

- Màu sắc: Trắng, đen.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Đặc điểm nhận dạng của sà lan Cable Orchestra như sau:

- Tên tàu: Cable Orchestra.

- Quốc tịch: Malaysia.

- Kích thước: Dài 66,0m; rộng 20,5m; mớn nước 2,63m

- Hô hiệu: H3SX.

- Số IMO: NIL.

- Màu sắc: Trắng, đen.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Đến ngày 31/08/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu kéo JANET, sà lan Cable Orchestra có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế Cá Heo (Công ty Dolphin Logistics)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “5”, “5A”, “7” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1”cảnh báo cho tàu thuyền hành trình qua khu vực sà lan bị chìm và phục vụ công tác thi công trục vớt sà lan trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn

Độ sâu vùng nuớc truớc cảng nhà máy đóng tàu và cơ khí hàng hải Sài Gòn trên sông Dinh