Thứ sáu, 15/11/2019

Thông báo hàng hải

Về việc tàu VSG-PRIDE bị mắc cạn trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 244/TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc tàu VSG-PRIDE bị mắc cạn trên luồng hàng hải Quy Nhơn

BĐH – 11 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Định

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn

        Căn cứ Báo cáo số 1145/CTBĐATHHNTB-KT ngày 31/10/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc tàu VSG-PRIDE bị mắc cạn trên luồng hàng hải Quy Nhơn,

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

        Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 tàu VSG-PRIDE bị mắc cạn trên luồng hàng hải Quy Nhơn, vị trí nằm cách phao báo hiệu hàng hải số “11” khoảng 280m, cách biên luồng phải khoảng 144m, nằm ngoài luồng hàng hải Quy Nhơn, tọa độ tương đối do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ định vị tại hiện trường như sau:

tàu

VSG-PRIDE

Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Mũi tàu 13°46’06,0”N 109°15’23,5”E
Lái tàu 13°46’06,7”N 109°15’26,9”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên luồng hàng hải Quy Nhơn ngang qua khu vực tàu bị mắc cạn có tọa độ nêu trên đi cách xa, tăng cường cảnh giới, giữ liên lạc thông suốt, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn để biết thêm chi tiết.
  3. Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về việc tàu KH-96792TS bị chìm trên luồng hàng hải Ba Ngòi

Khảo sát địa chất tại Lô 11-2/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc kéo giàn khoan NAGA 2 ra khỏi vị trí khoan tại Lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng

Về việc sà lan Hưng Thịnh 03 bị chìm tại khu vực luồng hàng hải Sông Dinh

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016