Thứ bảy, 18/08/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 13 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu: Các chập tiêu B1B2, I1I2

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
B1 10031’29,3” N 106056’46,9” E 10031’25,6” N 106056’53,4” E
B2 10031’42,2” N 106056’46,1” E 10031’38,6” N 106056’52,6” E
I1 10035’57,9” N 106051’32,9” E 10035’54,2” N 106051’39,3” E
I2 10036’01,4” N 106051’33,7” E 10035’57,7” N 106051’40,0” E

Căn cứ công văn số 317/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 26/4/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành lắp đặt đèn AECS-SNM5 cho các chập tiêu B1B2 và I1I2,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu như sau:

TT Tên chập tiêu Đặc tính chớp Diễn giải
1 Chập tiêu B1B2 Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
2 Chập tiêu I1I2 Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
  • Các đặc tính khác không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải để có biện pháp hành hải an toàn.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “53” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc Hoạt động khoan thăm dò tại khu vực giếng khoan VGP-131-TB-1X, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng sông Gò Gia, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Tuyến hành hải tận dụng độ sâu trên sông Gò Gia.