Thứ hai, 22/10/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 15 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Tên báo hiệu: Chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
Tiêu trước 10023’45,1” N 107005’13,7” E 10023’41,4” N 107005’20,2” E
Tiêu sau 10023’43,2” N 107005’32,3” E 10023’39,5” N 107005’38,8” E

Căn cứ công văn số 334/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 02/5/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành lắp đặt đèn AECS-SNM5 cho chập tiêu luồng hành hải sông Dinh,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh như sau:

Tên tiêu Đặc tính chớp Diễn giải
Tiêu trước Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
Tiêu sau Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
  • Các đặc tính khác không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải để có biện pháp hành hải an toàn.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát dòng chảy tại Lô 05-2/10 và Lô 136

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải giới hạn vùng nước thi công cảng Tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu các đoạn cạn phao “58”, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải