Thứ bảy, 19/01/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

VTU – 15 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Tên báo hiệu: Chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j)
Tiêu trước 10023’45,1” N 107005’13,7” E 10023’41,4” N 107005’20,2” E
Tiêu sau 10023’43,2” N 107005’32,3” E 10023’39,5” N 107005’38,8” E

Căn cứ công văn số 334/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 02/5/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành lắp đặt đèn AECS-SNM5 cho chập tiêu luồng hành hải sông Dinh,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh như sau:

Tên tiêu Đặc tính chớp Diễn giải
Tiêu trước Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
Tiêu sau Ch(3).Tr.10s Ánh sáng trắng, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây
  • Các đặc tính khác không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sông Dinh căn cứ thông báo hàng hải để có biện pháp hành hải an toàn.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “X1”, “X3” tại các vị trí tàu chìm Hà Trung 98 và Hoa Mai 68

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH, RP3-RC1 năm 2016

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ từ phao “0” đến phao “21”