Thứ năm, 23/05/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” luồng hàng hải Định An - Sông Hậu

TVH – TG – 02 – 2019

Vùng biển:    Tỉnh Trà Vinh

Tên luồng:    Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A”

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“2” 09°27’51,8”N 106°30’16,2”E 09°27’48,2”N 106°30’22,6”E
“4” 09°27’21,3”N 106°29’29,3”E 09°27’17,6”N 106°29’35,7”E
“6” 09°26’55,5”N 106°28’58,8”E 09°26’51,8”N 106°29’05,2”E
“6A” 09°26’44,5”N 106°27’48,8”E 09°26’40,8”N 106°27’55,2”E

Căn cứ các Văn bản số 165/CTBĐATHHTNB-KT ngày 07/3/2019; số 168/CTBĐATHHTNB-KT ngày 08/3/2019; số 171/CTBĐATHHTNB-KT ngày 09/3/2019; số 177/CTBĐATHHTNB-KT ngày 10/3/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về hoàn thành điều chỉnh các phao đoạn luồng cửa biển Định An, luồng Định An – Sông Hậu; Báo cáo tọa độ số 283/BCP-XNKSHHMN ngày 08/3/2019; số 284/BCP-XNKSHHMN ngày 09/3/2019; số 285/BCP-XNKSHHMN ngày 10/3/2019; số 292/BCP-XNKSHHMN ngày 11/3/2019 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” trên đoạn cửa Định An thuộc luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chi tiết như sau:

 1. Phao số “2”: Thay đổi vị trí phao số “2” đến vị trí mới, được thể hiện ở bảng như sau:
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“2” 09°27’36,0”N 106°30’09,7”E 09°27’32,4” N 106°30’16,1” E
 • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “2” không thay đổi.
 1. Phao số “4”: Thay đổi đặc tính từ phao báo hiệu phía trái luồng thành phao báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải, với đặc tính như sau:
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“4” 09°26’54,1”N 106°29’23,4”E 09°26’50,4” N 106°29’29,8” E
 • Tác dụng: Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Màu sắc: Màu đỏ với một dải màu xanh lục nằm ngang ở giữa có chiều cao bằng 1/3 chiều cao phần nổi của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10,0 giây;
  • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “4” không thay đổi.
 1. Phao số “6”: Thay đổi vị trí phao số “6” đến vị trí mới, được thể hiện ở bảng như sau:
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“6” 09°26’21,1”N 106°28’09,7”E 09°26’17,4” N 106°28’16,1” E
 • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “6” không thay đổi.
 1. Phao số “6A”: Thay đổi vị trí phao số “6A” đến vị trí mới, được thể hiện ở bảng như sau:
  • Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“6A” 09°26’17,6”N 106°27’05,3”E 09°26’13,9” N 106°27’11,7” E
 • Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “6A” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  Các phương tiện hành trình trên đoạn Định An thuộc tuyến luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, chú ý phao báo hiệu có đặc điểm nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H2” luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về việc việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu, tỉnh Hậu Giang

Về độ sâu khu nước trước bến, vùng quay trở tàu và luồng vào bến cập tàu 3.000DWT thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân