Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải

“TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

TGG - TG 02 - 2016

- Vùng biển:      Tỉnh Tiền Giang.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Sông Tiền.

- Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2”.

- Tọa độ địa lý:

STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “TP1” 10016’54,2” N 106037’46,0’’E 10016’50,5” N 106037’52,5’’ E
2 Phao “TP2” 10017’19,2” N 106037’02,4”E 10017’15,5” N 106037’08,8” E

Căn cứ văn bản số 626/CNTG-KTh, ngày 14/7/2016 của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải của phao báo hiệu tuyến ống cấp nước cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang ngầm qua luồng hàng hải Cửa Tiểu – sông Tiền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền, tọa độ trong bảng sau:
STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “TP1” 10°17’15,6” N 106°37’11,3” E 10°17’11,9”N 106°37’17,7” E
2 Phao “TP2” 10°16’57,9” N 106°37’35,3” E 10°16’54,2”N 106°37’41,8” E

- Tác dụng: Báo hiệu công trình ngầm.

- Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sông Tiền cần lưu ý các phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết như trên, chú ý cấm việc thả neo, rê neo trong phạm vi 02 phao báo hiệu hàng hải như trên để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn của Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “4”, “6”, “6A”, “8” luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước cảng Strategic Marine (triền đà) trên sông Dinh

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn