Thứ ba, 10/12/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải

“TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền

TGG - TG 02 - 2016

- Vùng biển:      Tỉnh Tiền Giang.

- Tên luồng:      Luồng hàng hải Sông Tiền.

- Tên báo hiệu:  Phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2”.

- Tọa độ địa lý:

STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “TP1” 10016’54,2” N 106037’46,0’’E 10016’50,5” N 106037’52,5’’ E
2 Phao “TP2” 10017’19,2” N 106037’02,4”E 10017’15,5” N 106037’08,8” E

Căn cứ văn bản số 626/CNTG-KTh, ngày 14/7/2016 của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải của phao báo hiệu tuyến ống cấp nước cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang ngầm qua luồng hàng hải Cửa Tiểu – sông Tiền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền chi tiết như sau:

  1. Thay đổi vị trí của các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền, tọa độ trong bảng sau:
STT Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 Phao “TP1” 10°17’15,6” N 106°37’11,3” E 10°17’11,9”N 106°37’17,7” E
2 Phao “TP2” 10°16’57,9” N 106°37’35,3” E 10°16’54,2”N 106°37’41,8” E

- Tác dụng: Báo hiệu công trình ngầm.

- Các đặc tính khác của phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sông Tiền cần lưu ý các phao báo hiệu có đặc điểm nhận biết như trên, chú ý cấm việc thả neo, rê neo trong phạm vi 02 phao báo hiệu hàng hải như trên để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải tại cầu cảng CMIT trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về đặc tính hoạt động của Đèn báo cảng Hòn Dăm trên vùng biển Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Về việc thiết lập trạm điều tiết và triển khai công tác điều tiết phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang.

Về việc tìm thấy Sà lan SG 6737 bị trôi dạt trên vùng biển tỉnh Trà Vinh VTU – 70 – 2015