Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “H2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải “H2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – TG – 77 – 2017

  • Vùng biển:     Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên luồng:         Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

- Tên báo hiệu:     Phao báo hiệu hàng hải “H2”

          Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H2” 10°46’43,9”N 106°42’23,0”E 10°46’40,2”N 106°42’29,4”E

Căn cứ Báo cáo số 1359/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 28/12/2017 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc điều chỉnh phao “H2” phục vụ thi công cầu thủ thiêm 2; Báo cáo tọa độ số 1419/BCP-XNKSHHMN ngày 28/12/2017 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Phao báo hiệu hàng hải “H2” phục vụ thi công xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, được điều chỉnh đến vị trí mới, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ địa lý:
Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“H2” 10°46’39,5”N 106°42’21,2”E 10°46’35,8”N 106°42’27,7”E

2. Các đặc tính khác của báo hiệu hàng hải nêu trên không thay đổi.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

Độ sâu khu nước trước cầu cảng PTSC Phú Mỹ

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải An Thới

Về khu vực thi công: Tàu Long Châu thi công nạo duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ năm 2014

Độ sâu vùng nước 02 Ụ tàu của Trạm nghiền Phú Hữu