Thứ sáu, 23/08/2019

Thông báo hàng hải

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép

Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

VTU – 15 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số GML/DG/19/22 ngày 05/4/2019 của Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link về việc thông báo hàng hải thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-CVHHVT ngày 18/3/2019 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link sẽ tiến hành thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công đóng cọc và xây dựng cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link, được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10029’26,1”N 106059’53,3”E 10029’22,4”N 106059’59,8”E
2 10029’26,1”N 107000’06,5”E 10029’22,5”N 107000’12,9”E
3 10030’11,7”N 106059’53,2”E 10030’07,9”N 106059’59,7”E
4 10030’11,7”N 107000’03,1”E 10030’08,0”N 107000’09,5”E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đóng cọc, sà lan chứa cọc, sà lan đặt cẩu (cần cầu nổi) và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: dự kiến 24 tháng (kể từ ngày 10/4/2019).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải qua khu vực thi công được khống chế bởi các điểm tọa độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link./.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố từ Km 11+000 đến Km 15+361.6 thuộc gói thầu số 11 và đoạn luồng biển từ Km 0+678 đến Km 2+465 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc độ sâu luồng sông Dinh

Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng Hà Tiên, đoạn từ phao số “0” vào đến Vũng quay tàu.