Thứ sáu, 21/09/2018

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn

BĐH – 15 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ đơn đề nghị số 72/2018/CV-QSP ngày 15/8/2018 của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CQN-C5_1808 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn: khu vực 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN – 2000 Hệ toạ độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 13046’39,7”N 109014’46,8” E 13046’36,0”N 109014’53,3”E
A2 13046’40,8”N 109014’48,7” E 13046’37,1”N 109014’55,2”E
A8 13046’31,3”N 109014’54,7” E 13046’27,6”N 109015’01,2”E
A9 13046’32,0”N 109014’51,7” E 13046’28,3”N 109014’58,2”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 12,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Tân Cảng – Quy Nhơn: khu vực 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN – 2000 Hệ toạ độ WGS – 84
Vĩ độ (l) Kinh độ (j) Vĩ độ (l) Kinh độ (j)
A3 13046’37,7”N 109014’50,7”E 13046’33,9”N 109014’57,2”E
A4 13046’37,4”N 109014’51,4”E 13046’33,7”N 109014’57,9”E
A5 13046’35,8”N 109014’56,2”E 13046’32,0”N 109015’02,7”E
A6 13046’29,3”N 109015’03,6”E 13046’25,6”N  109015’10,1”E
A7 13046’31,2”N 109014’55,4”E 13046’27,5”N 109015’01,8”E
A8 13046’31,3”N 109014’54,7”E 13046’27,6”N 109015’01,2“E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” hải đồ đạt 11,0m./.

Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan OCEAN GENERAL

Độ sâu khu nước luồng vào và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2” thuộc công trình Xây dựng cảng chuyên dùng Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công xây lắp cáp quang qua sông Soài Rạp dọc đường ống cấp nước

Độ sâu vùng nước khu vực thi công cầu Sài Gòn 2