Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu

HCM – 49 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 01/ĐN-2018 ngày 25/12/2018 của Kho 186 – Cục Xăng dầu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N3 10041’42,4” N 106045’36,4” E 10041’38,7” N 106045’42,9” E
N4 10041’44,1” N 106045’38,7” E 10041’40,4” N 106045’45,2” E
N5 10041’42,5” N 106045’40,6” E 10041’38,8” N 106045’47,1” E
N6 10041’42,1” N 106045’40,6” E 10041’38,4” N 106045’47,1” E
N7 10041’40,6” N 106045’42,4” E 10041’36,9” N 106045’48,9” E
N8 10041’40,6” N 106045’42,9” E 10041’36,9” N 106045’49,4” E
N9 10041’39,1” N 106045’44,7” E 10041’35,4” N 106045’51,2” E
N10 10041’36,6” N 106045’43,5” E 10041’32,9” N 106045’50,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu được thiết kế là đường tròn đường kính D=370m, tâm O tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O 10041’35,6” N 106045’36,1” E 10041’31,3” N 106045’42,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,4m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu từ BV01 đến BV07 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh

đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Kho 186 – Cục Xăng dầu.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.TT4, B.TT5, B.TT8, B.TT9 của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hoàng Hải Đăng

Độ sâu sau nạo vét công trình duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng 20.000DWT cảng Dầu thực vật Nhà Bè

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước