Thứ sáu, 22/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 40 năm 2020

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
02/10/2020 121 VN4TV001, VN4TV002, VN4SD001, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV