Thứ ba, 19/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 43 năm 2020

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
23/10/2020 137 VN4TV002

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – Độ sâu

23/10/2020 136 VN3KH001, VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HÒA – Phao neo

23/10/2020 135 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao

23/10/2020 134 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Tiêu

23/10/2020 133 VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – GÒ GIA – Phiên bản mới

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV