Thứ hai, 25/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 45 năm 2020

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
06/11/2020 143 VN300021

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu

06/11/2020 142 VN300021

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH NINH THUẬN – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu

06/11/2020 141 VN4QCB01, VN4QCB02

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu

06/11/2020 140 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV