Thứ ba, 19/01/2021

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 46 năm 2020

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
13/11/2020 146 VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Độ sâu

13/11/2020 145 VN4QN001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – Phiên bản mới

13/11/2020 144 VN4PT001 VN300023

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2019 2020 2021

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2019 2020 2021
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV