Thứ ba, 25/01/2022

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 39 năm 2021

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
30/09/2021 148 VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG ĐỒNG TRANH – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2020 2021 2022

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2020 2021 2022
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV