Thứ bảy, 28/01/2023

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 46 năm 2022

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
18/11/2022 161 VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH KHÁNH HOÀ – TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – Phao

18/11/2022 160(T) VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG – LUỒNG TRẦN ĐỀ – Phao

18/11/2022 159 VN4TV001, VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2021 2022 2023

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2021 2022 2023
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV