Chủ nhật, 16/06/2024

Công đoàn Tổng công ty

Đội ngũ

Y VIÊN BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2023 – 2028

So-do-to-chuc_Update_16-6-2022

Y VIÊN BAN CHP HÀNH CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2023 – 2028

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Dương Thế Nam Chủ tịch
2 Đinh Thái Công Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Thu Hồng Phó Chủ tịch
4 Đào Duy Hiển Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Đức Huy Ủy viên Ban Thường vụ
6 Phạm Tuấn Anh Ủy viên Ban chấp hành
7 Bùi Đức Cường Ủy viên Ban chấp hành
8 Lê Thanh Hải Ủy viên Ban chấp hành
9 Vũ Đăng Hùng Ủy viên Ban chấp hành
10 Đặng Trung  Huy Ủy viên Ban chấp hành
11 Nguyễn Thị Kim Liên Ủy viên Ban chấp hành
12 Nhâm Mạnh Linh Ủy viên Ban chấp hành
13 Phạm Thị Nhung Ủy viên Ban chấp hành
14 Lê Trọng Thạch Ủy viên Ban chấp hành
15 Đào Xuân Thành Ủy viên Ban chấp hành
16 Phạm Công Thuần Ủy viên Ban chấp hành
17 Phạm Thị Thủy Ủy viên Ban chấp hành

Y BAN KIM TRA CÔNG ĐOÀN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2023 – 2028

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Đinh Thái Công Chủ nhiệm
2 Vũ Văn Trường Phó Chủ nhiệm
3 Lê Thị Thu Hằng Ủy viên
4 Trần Ngọc Nam Ủy viên
5 Nguyễn Thị Thu Hiền Trang Ủy viên

BAN NỮ CÔNG CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY 

BĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2023 – 2028

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1 Nguyễn Thị Thu Hồng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Trưởng ban
3 Đỗ Châu Kiều Linh Thành viên
4 Lê Thị Phương Thảo Thành viên
5 Châu Thị Hoàng Yến Thành viên

BAN THANH TRA NHÂN DÂN TNG CÔNG TY

BO ĐM AN TOÀN HÀNG HI MIN NAM, NHIM KỲ 2022 – 2024

Stt Họ và tên Chức vụ Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại
1 Đào Duy Hiển Trưởng ban Trưởng phòng Thanh tra – Bảo vệ  – Quân sự Tổng công ty
2 Lưu Quang Hưng Phó Trưởng ban Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty
3 Nguyễn Anh Đức Thành viên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ
4 Nguyễn Lương Ngọc Thành viên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ
5 Dương Thanh Hải Thành viên Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty BĐATHH Biển đông và Hải đảo