Chủ nhật, 16/06/2024

Đảng bộ Tổng công ty

Giới thiệu chung

Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây là Đảng bộ cơ sở Công ty BĐATHH II). Được thành lập tháng 07/2005, trên cơ sở chia tách từ Đảng bộ Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam thành 2 Đảng bộ cơ sở Công ty I và Công ty II, Đảng bộ cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gồm 10 chi bộ, đảng bộ bộ phận với 176 đảng viên.

Đảng bộ cơ sở TCT vinh dự đón nhận danh hiệu “Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu” trong 100 tổ chức đảng doanh nghiệp trên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí cộng sản bình chọn năm 2011

Đảng bộ cơ sở TCT vinh dự đón nhận danh hiệu “Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu” trong 100 tổ chức đảng doanh nghiệp trên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí cộng sản bình chọn năm 2011

Năm 2009, Đảng bộ đổi tên thành Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV BĐATHH miền Nam, sau đó đổi thành Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty BĐATHH miền Nam vào tháng 6/2011.

Tháng 12/2011, Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty tiếp nhận Đảng bộ Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam và 5 Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, V, VII, VIII, IX với 153 Đảng viên. Tính đến thời điểm này, Đảng bộ Tổng công ty có 23 chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc với 415 đảng viên.

Lễ công bố quyết định nâng cấp Đảng bộ Cơ sở TCT lên Đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2012

Lễ công bố quyết định nâng cấp Đảng bộ Cơ sở TCT lên Đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2012

Tháng 8/2012, Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty được nâng cấp lên Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh Ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, theo đó Đảng ủy đã củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, thành lập 16 chi, đảng bộ cơ sở với 448 đảng viên, 04 cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy. Đảng bộ đã bổ sung phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến năm 2015, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng và Điều lệ Đảng.

Đảng ủy đã chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng học tập quán triệt, nghiên cứu đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo nghiêm túc và đạt kết quả cao. Đặc biệt, các Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm chỉ đạo sát sao. Đảng ủy triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và tuyên truyền tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 2013; công tác bồi dưỡng lý luận chính trị có những chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các đơn vị ngày càng được quan tâm thực hiện.

Cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ thể hiện rõ niềm tin vào sự lãnh đạo đổi mới của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cơ hội trong Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, để chủ động giải tỏa, giải quyết những bức xúc, kiến nghị.

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng luôn được cấp ủy quan tâm tăng cường chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ kết nạp 201 đảng viên mới, đạt 117% chỉ tiêu Đại hội đề ra, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 530 đồng chí (tính đến 30/06/2015), trong đó có 79 Đảng viên nữ, 115 Đảng viên là Đoàn viên thanh niên.

Hội nghị Công bố QĐ chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

Hội nghị Công bố QĐ chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ Tổng công ty liên tục đạt danh hiệu Tổ chức Đảng ‘trong sạch, vững mạnh”, được Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu tặng Cờ thi đua Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh 05 năm liên tục giai đoạn 2005 – 2009 và Bằng khen thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007 – 2010. Năm 2011, Đảng bộ Tổng công ty được công nhận danh hiệu “Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu” trong 100 tổ chức đảng doanh nghiệp trên toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tạp chí cộng sản bình chọn. Nhiều tổ chức Đảng và Đảng viên liên tục được nhận các hình thức khen thưởng của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, là tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.