Saturday, 11/07/2020

Chart Update

Thông báo cập nhật năm 2019

Date Notice no. Cells Description
27/12/2019 149 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Wreck

27/12/2019 148 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

20/12/2019 147 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

20/12/2019 146(T) VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Wreck

20/12/2019 145 VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027, VN4QCB05

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER AND AN GIANG SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

14/12/2019 144 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

14/12/2019 143 VN5AT001

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depth

29/11/2019 141 VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIETNAM COASTAL ROUTE – Buoy

29/11/2019 140 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER AND DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

29/11/2019 139 VN4SG002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

29/11/2019 138 VN4ĐT003, VN4SG002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SONG DUA CHANNEL – Buoy

21/11/2019 136 VN4SG002, VN3GR001

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

21/11/2019 135 VN4SG002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao

21/11/2019 134 (T) VN300026

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck

21/11/2019 133 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

21/11/2019 132 VN4TV001 , VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

21/11/2019 131 VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

15/11/2019 130 VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth

08/11/2019 129 VN4QN001 VN300017

VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth

01/11/2019 128 VN4TV001 VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth

01/11/2019 127 (T) VN3GR001, VN4SG002

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Obstructions

01/11/2019 126 VN3GR001, VN4SG003

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

25/10/2019 125 VN5SĐ001

VIETNAM – DONG THAP SEA PORT WATER – SA DEC – DONG THAP CHANNEL – Buoy

25/10/2019 124 (T) VN4HG008

VIETNAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – Buoy

25/10/2019 123 (T) VN4TV002, VN3GR001

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

25/10/2019 122 VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029

VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN – BO DE CHANNEL – Depth

25/10/2019 121 VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

21/10/2019 120 VN4SG002, VN3GR001

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

21/10/2019 119 VN4SG002, VN3GR001

HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Wreck

17/10/2019 118 VN4RG001, VN300033

VIETNAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Buoy

17/10/2019 117 VN4RG001 VN300033

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depth

17/10/2019 116 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – Depth

11/10/2019 115 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

11/10/2019 114 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

11/10/2019 113 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

11/10/2019 112 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth

04/10/2019 111 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

04/10/2019 110 VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

04/10/2019 109 VN4SG003 VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

04/10/2019 108 VN300024

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – Wreck

27/09/2019 107 VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – Depth

27/09/2019 106 VN4ĐT001, VN4ĐT002, VN4ĐT004, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – DONG TRANH – GO GIA CHANNEL – Depth

19/09/2019 105 VN4QCB02, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – Buoy

19/09/2019 104 VN4NC001, VN4NC002, VN4NC003, VN300029, VN4BĐ001

VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN – BO DE CHANNEL – Depth

14/09/2019 103 VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – Buoy

14/09/2019 102 VN4TĐ001, VN4TĐ002, VN4TĐ003, VN4TĐ004, VN4TĐ005, VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – SOC TRANG SEA PORT WATER – TRAN DE CHANNEL – Depth

06/09/2019 101 VN5SĐ001

New Chart/ New Edition

06/09/2019 100 VN4QN001, VN300017

VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Buoy

06/09/2019 99 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth

06/09/2019 98 VN4ST001, VN4ST002, VN4ST003, VN4ST004, VN4ST005, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – SONG TIEN CHANNEL – Depth

30/08/2019 97 VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – Depth

23/08/2019 96 VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – BOUY

23/08/2019 95 VN4SR002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth

23/08/2019 94 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

16/08/2019 93 VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth

16/08/2019 92 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

02/08/2019 91 VN4ĐT001, VN4TV002, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

26/07/2019 90 VN4SR002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL –AIS

26/07/2019 89 VN4QN001, VN300017

VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth

26/07/2019 88 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

19/07/2019 87 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – Depth

19/07/2019 86 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth

19/07/2019 85 VN4TV002, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

12/07/2019 84 VN4SG002, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

12/07/2019 83 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

12/07/2019 82 VN4PT001, VN300023

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHAN THIET CHANNEL – Depth

12/07/2019 81 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

05/07/2019 80 VN4CĐ001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – BEN DAM – CON DAO CHANNEL – Depth

28/06/2019 79 VN4HG013

VIET NAM – AN GIANG SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Anchorage area

28/06/2019 78 VN300024

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – Precautionary area

28/06/2019 77 VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth

21/06/2019 76 VN300019

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – XUAN THANH CEMENT DISTRIBUTION STATION CHANNEL– Buoy

21/06/2019 75 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

21/06/2019 74 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

14/06/2019 73 VN4TV002, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

14/06/2019 72 VN5AT001

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depth

07/06/2019 71 VN4VT001, VN300022

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL– Buoy

07/06/2019 70 VN4ĐM001, VN300019

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – DAM MON CHANNEL – Depth

07/06/2019 69 VN5SĐ001

VIET NAM – DONG THAP SEA PORT WATER – SA DEC – DONG THAP CHANNEL – Depth

07/06/2019 68 VN300024; VN300019

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIETNAM COASTAL ROUTE – Buoy

31/05/2019 67 VN4SG002

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON-VUNGTAU CHANEL-Light-beacon

31/05/2019 66 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA VUNG TAU SEA PORT WATER – Extraction area

31/05/2019 65 VN4VT001, VN300022

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL– Buoy

31/05/2019 64 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA-VUNG TAU SEA PORT WATER –VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Regulatory Navigational station

31/05/2019 63 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

31/05/2019 62 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

24/05/2019 61 VN4QN001, VN300017

VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth

24/05/2019 60 VN4PT001, VN300023

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHAN THIET CHANNEL – Depth

24/05/2019 59 VN4QN001, VN300017

VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth

24/05/2019 58 VN5PQ001

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHU QUY CHANNEL – Depth

17/05/2019 57 VN4QCB03, VN4QCB04, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTERING BASSAC RIVER – Extraction area (Dredging)

17/05/2019 56 VN4QCB03, VN4QCB04, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTERING BASSAC RIVER – Buoy

17/05/2019 55 VN300024

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck

17/05/2019 54 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

17/05/2019 53 VN4VT001, VN300022

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – VINH TAN CHANNEL – Depth

10/05/2019 52 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

10/05/2019 51 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

03/05/2019 50 VN4ĐN001

VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL, VUNG TAU – THI VAI CHANNEL –Anchor berth

03/05/2019 49 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA-VUNG TAU SEA PORT WATER –VUNG TAU – THI VAI CHANNEL –Regulatory Navigational station

03/05/2019 48 VN4QN001, VN300017

VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth

26/04/2019 47 VN4TV002, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

26/04/2019 46 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300026, VN300027, VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005,

VIET NAM – TINH TRA VINH SEA PORT WATER – LUONG CHO TAU BIEN TRONG TAI LON VAO SONG HAU CHANNEL – Depth

26/04/2019 45 VN4SG002, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

26/04/2019 44 VN4BN001, VN300020

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Depth

19/04/2019 43

VIETNAM – BA RIA-VUNG TAU SEA PORT WATER – BEN DAM-CON DAO CHANEL-Buoy

19/04/2019 42 VN4SD001, VN3GR001, VN300025, VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth

29/03/2019 33 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Buoy

29/03/2019 32 VN4ĐT001, VN4TV002

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH – GO GIA CHANNEL-Wreck

29/03/2019 31 VN4VR001, VN300018

VIET NAM – PHU YEN SEA PORT WATER – VUNG RO CHANNEL – Depth

29/03/2019 30 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Buoy

29/03/2019 29 VN4HT001, VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – HA TIEN CHANNEL – Depth

29/03/2019 28 VN4HT001, VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – HA TIEN CHANNEL – Depth

29/03/2019 27 VN4SR002, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL-Wreck

29/03/2019 26 VN4SG002, VN4ĐT003

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SONG DUA CHANNEL – Fish trap

15/03/2019 25 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Buoy

15/03/2019 24 VN4BN001, VN300020

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Rock

08/03/2019 23 VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA VUNG TAU SEA PORT WATER –Wreck

08/03/2019 22 VN4PT001, VN300023

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHAN THIET CHANNEL – Depth

08/03/2019 21 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

28/02/2019 20 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA VUNG TAU SEA PORT WATER

22/02/2019 19 VN4TV002, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

15/02/2019 18 VN4SR002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Light

15/02/2019 17 VN4HP001, VN300022

VIET NAM – HOA PHU SEA PORT WATER – Extraction area

12/02/2019 16 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – LUONG CHO TAU BIEN TRONG TAI LON VAO SONG HAU CHANNEL – Depth

12/02/2019 15 VN300033

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depth

25/01/2019 14 VN4ĐN001, VN3GR001

VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Buoy

25/01/2019 13 VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300027, VN4HG001,

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

18/01/2019 12 VN4ST005

VIETNAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – CUA TIEU – SONG TIEN CHANEL – Wreck

18/01/2019 11 VN4SR001, VN3GR001, VN300025 VN4SR002,

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – AIS

18/01/2019 10 VN4TV001, VN3GR001, VN300025 VN4TV002, VN4SD001, VN4TV001,

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – SONG DINH CHANNEL – Depth

18/01/2019 09 VN4NT001, VN300020

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Depth

11/01/2019 08 VN4ST005

VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – CUA TIEU – SONG TIEN CHANNEL – Wreck

11/01/2019 07 VN4TV002, VN4ĐT001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

11/01/2019 06 VN4SG002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

11/01/2019 05 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

11/01/2019 04 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

04/01/2019 03 VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – BUOY

04/01/2019 02 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – DEPTH

04/01/2019 01 VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029

VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN – BO DE CHANNEL – DEPTH

List of update charts notification by year

2018 2019 2020

List of update charts notification by Quarter

2018 2019 2020
The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter