Saturday, 11/07/2020

Chart Update

Thông báo cập nhật quý 1 năm 2019

Date Notice no. Cells Description
29/03/2019 33 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Buoy

29/03/2019 32 VN4ĐT001, VN4TV002

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG TRANH – GO GIA CHANNEL-Wreck

29/03/2019 31 VN4VR001, VN300018

VIET NAM – PHU YEN SEA PORT WATER – VUNG RO CHANNEL – Depth

29/03/2019 30 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Buoy

29/03/2019 29 VN4HT001, VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – HA TIEN CHANNEL – Depth

29/03/2019 28 VN4HT001, VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – HA TIEN CHANNEL – Depth

29/03/2019 27 VN4SR002, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL-Wreck

29/03/2019 26 VN4SG002, VN4ĐT003

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SONG DUA CHANNEL – Fish trap

15/03/2019 25 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Buoy

15/03/2019 24 VN4BN001, VN300020

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – BA NGOI CHANNEL – Rock

08/03/2019 23 VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA VUNG TAU SEA PORT WATER –Wreck

08/03/2019 22 VN4PT001, VN300023

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – PHAN THIET CHANNEL – Depth

08/03/2019 21 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

28/02/2019 20 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA VUNG TAU SEA PORT WATER

22/02/2019 19 VN4TV002, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

15/02/2019 18 VN4SR002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Light

15/02/2019 17 VN4HP001, VN300022

VIET NAM – HOA PHU SEA PORT WATER – Extraction area

12/02/2019 16 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – LUONG CHO TAU BIEN TRONG TAI LON VAO SONG HAU CHANNEL – Depth

12/02/2019 15 VN300033

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depth

25/01/2019 14 VN4ĐN001, VN3GR001

VIET NAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Buoy

25/01/2019 13 VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300027, VN4HG001,

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

18/01/2019 12 VN4ST005

VIETNAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – CUA TIEU – SONG TIEN CHANEL – Wreck

18/01/2019 11 VN4SR001, VN3GR001, VN300025 VN4SR002,

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – AIS

18/01/2019 10 VN4TV001, VN3GR001, VN300025 VN4TV002, VN4SD001, VN4TV001,

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – SONG DINH CHANNEL – Depth

18/01/2019 09 VN4NT001, VN300020

VIET NAM – KHANH HOA SEA PORT WATER – NHA TRANG CHANNEL – Depth

11/01/2019 08 VN4ST005

VIET NAM – TIEN GIANG SEA PORT WATER – CUA TIEU – SONG TIEN CHANNEL – Wreck

11/01/2019 07 VN4TV002, VN4ĐT001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

11/01/2019 06 VN4SG002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

11/01/2019 05 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

11/01/2019 04 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

04/01/2019 03 VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – BUOY

04/01/2019 02 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – DEPTH

04/01/2019 01 VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029

VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN – BO DE CHANNEL – DEPTH

List of update charts notification by year

2018 2019 2020

List of update charts notification by Quarter

2018 2019 2020
The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter