Saturday, 11/07/2020

Chart Update

Thông báo cập nhật quý 4 năm 2019

Date Notice no. Cells Description
27/12/2019 149 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Wreck

27/12/2019 148 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

20/12/2019 147 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

20/12/2019 146(T) VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Wreck

20/12/2019 145 VN4HG003, VN4HG004, VN4HG005, VN4HG006, VN4HG007, VN4HG008, VN4HG009, VN4HG010, VN4HG011, VN4HG012, VN4HG013, VN3ĐA001, VN300027, VN4QCB05

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER AND AN GIANG SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

14/12/2019 144 VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

14/12/2019 143 VN5AT001

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – AN THOI CHANNEL – Depth

29/11/2019 141 VN300034

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – VIETNAM COASTAL ROUTE – Buoy

29/11/2019 140 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER AND DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL – Depth

29/11/2019 139 VN4SG002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

29/11/2019 138 VN4ĐT003, VN4SG002, VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SONG DUA CHANNEL – Buoy

21/11/2019 136 VN4SG002, VN3GR001

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

21/11/2019 135 VN4SG002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN – VŨNG TÀU – Phao

21/11/2019 134 (T) VN300026

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – VIET NAM COASTAL ROUTE – Wreck

21/11/2019 133 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

21/11/2019 132 VN4TV001 , VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

21/11/2019 131 VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN4HG004, VN4QCB05, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

15/11/2019 130 VN4SR001, VN4SR002, VN4SG003, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SOAI RAP CHANNEL – Depth

08/11/2019 129 VN4QN001 VN300017

VIET NAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – Depth

01/11/2019 128 VN4TV001 VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth

01/11/2019 127 (T) VN3GR001, VN4SG002

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Obstructions

01/11/2019 126 VN3GR001, VN4SG003

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

25/10/2019 125 VN5SĐ001

VIETNAM – DONG THAP SEA PORT WATER – SA DEC – DONG THAP CHANNEL – Buoy

25/10/2019 124 (T) VN4HG008

VIETNAM – CAN THO CITY SEA PORT WATER – Buoy

25/10/2019 123 (T) VN4TV002, VN3GR001

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

25/10/2019 122 VN4NC001, VN4BĐ001, VN300029

VIET NAM – CA MAU SEA PORT WATER – NAM CAN – BO DE CHANNEL – Depth

25/10/2019 121 VN4SG002, VN4SG003, VN4ĐN001, VN4ĐT003, VN4ĐT004, VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

21/10/2019 120 VN4SG002, VN3GR001

VIETNAM – HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Buoy

21/10/2019 119 VN4SG002, VN3GR001

HO CHI MINH CITY SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Wreck

17/10/2019 118 VN4RG001, VN300033

VIETNAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Buoy

17/10/2019 117 VN4RG001 VN300033

VIET NAM – KIEN GIANG SEA PORT WATER – RACH GIA CHANNEL – Depth

17/10/2019 116 VN4QCB01, VN4QCB02, VN4QCB03, VN4QCB04, VN4QCB05, VN4HG003, VN4HG004, VN3ĐA001, VN300026, VN300027

TRA VINH SEA PORT WATER – CHANNEL FOR HEAVY LIFT SHIP ENTER TO BASSAC RIVER – Depth

11/10/2019 115 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

11/10/2019 114 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – AIS

11/10/2019 113 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Buoy

11/10/2019 112 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL – Depth

04/10/2019 111 VN4HG001, VN4HG002, VN3ĐA001, VN300027

VIET NAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – SONG HAU CHANNEL – Depth

04/10/2019 110 VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001, VN300025

VIET NAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – Depth

04/10/2019 109 VN4SG003 VN3GR001

VIET NAM – HO CHI MINH SEA PORT WATER – SAI GON – VUNG TAU CHANNEL – Depth

04/10/2019 108 VN300024

VIET NAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – Wreck

List of update charts notification by year

2018 2019 2020

List of update charts notification by Quarter

2018 2019 2020
The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter