Saturday, 25/09/2021

Notice to Mariners
Find by condition
Find by date
Số/ Thời gian ban hành Notice to Mariners
06/TBHH-TCTBĐATHHMN 07-01-2017 Depth of waters in front of coal port of Vinh Tan 4 thermal power station View details
05/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Depth after dredging maintenance in 2016 View details
04/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Sunken barge removed View details
03/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-01-2017 Removal of special marks “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” indicating the supplying national grid electricity project for Hon Nghe island, Kien Giang province View details
02/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-01-2017 Depth after maintenance dredging of Soai Rap fairway in 2016 View details
01/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-01-2017 Dredging maintenance of PTSC supply base View details
268/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-01-2017 Depth of shoal areas of Ganh Rai Bay, Kervella, L’est cape, Propontis, P71-ĐT83, Buoy “58”, VQ1 turning basin, VQ2 turning basin in Sai Gon – Vung Tau fairway area 2016 View details
267/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2016 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” View details
266/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-12-2016 New establishment of AtoN buoys “28”, “30”, “32”, “39”, “41”, “43”, “45”, “E1”, “E2” on Dong Nam fairway, section from Ong Nhieu canal to downstream of Dong Nai Bridge View details
265/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 The sunken barge on Dong Tranh-Go Gia fairway View details
264/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 (Vietnamese) Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Gành Đèn View details
263/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng và vũng quay tàu dự án kho cảng xăng dầu K662-bến cảng xuất nhập xăng dầu View details
262/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-12-2016 (Vietnamese) Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016 View details
261/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-12-2016 New establishment of AtoN buoys “C1”, “C2” indicating work: upgrading K34 petrol warehouse/ Logistics department/ Military zone 9 (phase 1) – Item: cabin for watching 5.000DWT wharf, dredging work View details
260/TBHH-TCTBĐATHHMN 27-12-2016 New establishment of AtoN buoys “1”, “2”, “4”, “6”, “K3”, “K8” indicating approach channel to K662 petrol port on Ba Ngoi fairway, Cam Ranh Bay, Khanh Hoa Province View details
259/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-12-2016 Operating termination of beacon “54” on Sai Gon – Vung Tau fairway View details
258/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-12-2016 New establishment of AtoN buoys “8”, “10”, “14”, “15”, “19”, “21”, “T1”, “T2” on Dong Nai river, section from Ong Nhieu canal to downstream of Dong Nai bridge View details
257/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-12-2016 Change characteristics of buoys “1”, “3” on fairway used for large vessels navigating in and out Hau River View details
256/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-12-2016 Shallow sections: Dan Xay, Đa Han, Navioil on Sai Gon – Vung Tau fairway in 2016 View details
255/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-12-2016 (Vietnamese) Về thông số kỹ thuật khu nước trước bến K17, K18 –Cảng Lotus. View details