Thursday, 16/09/2021

Notice to Mariners

Termination of specialized buoys “LP1”, “LP2”, “LP3” controlling the construction area of ​​terminals / ports (except for equipment import terminals) and cooling water receiving gates – Long Phu 1 Thermal Power Plant Project

NOTICE TO MARINERS

Termination of specialized buoys “LP1”, “LP2”, “LP3” controlling the construction area of ​​terminals / ports (except for equipment import terminals) and cooling water receiving gates – Long Phu 1 Thermal Power Plant Project

No. 82/TBHH-TCTBĐATHHMN dated May 3, 2019

STG – TG – 01 – 2019

  • Waters: Sóc Trăng province

- Buoy:                 “LP1”, “LP2”, “LP3”

        Coordinates:

Buoy VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“LP1” 09º42’33,71”N 106º05’23,86”E 09º42’30,00”N 106º05’30,26”E
“LP2” 09º42’56,48”N 106º05’12,30”E 09º42’52,80”N 106º05’18,70”E
“LP3” 09º43’19,23”N 106º05’00,75’E’ 09º43’15,50”N 106º05’07,15”E

VMS-South would like to inform that:

        Specilized buoys “LP1”, “LP2”, “LP3” controlling the construction area of ​​terminals / ports (except for equipment import terminals) and cooling water receiving gates – Long Phu 1 Thermal Power Plant Project terminates its operation from April 23, 2019.

Notice to mariners No. 01/TBHH-TCTBĐATHHMN dated Jan 04, 2018 is termination.

ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Pham Tuan Anh


Other notice

New establishment of AIS on Buoy “0” on Soai Rap fairway

Depth of waters in front of wharf K15, K15B and buoy B27A, B27B, BP3 – in Ben Nghe port at Tan Thuan ward, district 7, Ho Chi Minh city

Repairing of oil pipeline “16” Long Hai – Bach Ho, Vietnam offshore

(Vietnamese) Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1”, “A2”, “A3” giới hạn vùng nước thi công công trình đường ống thoát nước biển nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận

(Vietnamese) Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Khu Công Nghiệp Đông Xuyên trên Sông Dinh