Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners

New establishment of special buoys for collecting wind and tide data by floating buoys (FLIDAR), Thang Long Wind wind power project, off Ke Ga cape, Binh Thuan province

NOTICE TO MARINERS

New establishment of special buoys for collecting wind and tide data by floating buoys (FLIDAR), Thang Long Wind wind power project, off Ke Ga cape, Binh Thuan province

No. 202/TBHH-TCTBĐATHHMN dated August 10, 2021

BTN – TG – 16 – 2021

  • Waters: BinhThuan province

- Special buoy:  FLiDar

 

VMS-South would like to inform that: New establishment of special buoys for collecting wind and tide data by floating buoys (FLIDAR), Thang Long Wind wind power project, off Ke Ga cape, Binh Thuan province with characteristics as follows:

- Position for establishment of special buoy: Binh Thuan Province waters.

- Geographical coordinates:

Special buoy VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
FLiDar 10049’28,268”N 108033’43,532”E 10049’24,564”N 108033’49,968”E

Function: Area warning for ocean data collection, wind and tidal data acquisition..

CHARACTERISTICS:

  1. Day time
  • Shape: Tower;
  • Color: Yellow;
  • Type: Diameter 2.8 m, height 6.78 m, floating height 4.0 m;
  • Top mark: Letter “X” in yellow;
  1. Night time
  • Light characteristics: Yellow, Fl group (4), every 9,0s;
  • Luminous range: 2,5 NM.

 

 

NAVIGATION GUIDANCE:

All means navigating on Binh Thuan waters, pay attention to buoys with characteristics mentioned above, ensure a safe distance, keep watching, keep smoothly communication, Pay attention to comply with appointment of Maritime Administration of Binh Thuan for maritime safety.

For further information, please contact to PTSC GEOS AND SUBSEA SERVICES COMPANY LTD ([1])./.

SIGN ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

(Signed and Sealed)

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Other notice

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Quy Nhơn sau nạo vét duy tu năm 2013

Depth of Soai Rap fairway

(Vietnamese) TBHH về việc Thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

Depth of of waters in front of SP-PSA International Port Co., Ltd

(Vietnamese) Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công trục vớt tàu Heung A Dragon, vùng nước hàng hải Cảng biển Vũng Tàu.