Sunday, 20/09/2020

Notice to Mariners

New establishment of AtoN buoys no. “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” on fairway in and out Vinh Dam complex area.

NOTICE TO MARINERS

New establishment of AtoN buoys no. “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” on fairway in and out Vinh Dam complex area.

No. 156/TBHH-TCTBĐATHHMN dated 20 July, 2020

KGG – TG – 06 – 2020

 • Waters: Kien Gian Province
 • Fairway: fairway in and out Vinh Dam complex area.
 • AtoN buoys no.: “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2”

VMS-South would like to inform that New establishment of AtoN buoys no. “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “8”, “Q1”, “Q2” on fairway in and out Vinh Dam complex area with light characteristics as follows:

- Position for establishing new buoys: Fairway in and out Vinh Dam Complex Area.

- Coordinates:

Buoys VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“0” 10°04’53,2”N 104°02’38,5”E 10°04’49,6”N 104°02’45,0”E
“1” 10°04’55,5”N 104°02’05,6”E 10°04’51,8”N 104°02’12,1”E
“2” 10°04’50,9”N 104°02’05,7”E 10°04’47,3”N 104°02’12,1”E
“3” 10°04’55,4”N 104°01’39,4”E 10°04’51,8”N 104°01’45,9”E
“4” 10°04’50,8”N 104°01’39,4”E 10°04’47,2”N 104°01’45,9”E
“6” 10°04’49,2”N 104°01’31,3”E 10°04’45,6”N 104°01’37,8”E
“8” 10°04’43,9”N 104°01’29,2”E 10°04’40,2”N 104°01’35,6”E
“Q1” 10°04’56,5”N 104°01’24,2”E 10°04’52,9”N 104°01’30,7”E
“Q2” 10°04’53,1”N 104°01’21,4”E 10°04’49,4”N 104°01’27,9”E

LIGHT CHARACTERISTICS:

 1. Buoy no. “0”
 • Function: Safe water mark, to serve to indicate that there is navigable water all round the mark.
  • Day time:
 • Dimension: 2,0m;
 • Shape: Latice tower;
 • Color: Red and white vertical stripes;
 • Top mark: Single red spherical;
 • Số hiệu: Kẻ số “0”, màu đen;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Light characteristics: white, chớp theo tín hiệu mã Morse chữ “A”, chu kỳ 6,0 giây;
 • Luminous range: 2,5 NM.
 1. Buoys no. “1”, “3”
 • Funtions: Lateral buoy on starboard, vessels can be allowed navigating on port side of AtoN buoy;
  • Day time:
 • Dimension: 2,0m;
 • Shape: Latice;
 • Color: Green;
 • Top mark: Single Green cone, point upward;
 • Sign number: Kẻ số  “1”, “3”, màu trắng;
  • Night time:
 • Light characteristics: Green, Fl every 3,0s;
 • Luminous range: 2,5 NM.
 1. Buoys no. “2”, “4”, “6”, “8”
 • Function: Lateral buoy on port, vessels can be allowed navigating on starboard side of AtoN buoy;
  • Day time:
 • Dimension: 2,0m;
 • Tower: Latice;
 • Color: Red;
 • Top mark: Red Cylinder;
 • Sign number:  “2”, “4”, “6”, “8”, in white;
  • Night time:
 • Light characteristics: Red, Fl every 3,0s;
 • Luminous range: 2,5 NM.
 1. Buoys “Q1”, “Q2”
 • Funtion: Marking turning basin area in Vinh Dam complex area;
  • Day time:
 • Dimension: 2,0m;
 • Tower: Latice;
 • Color: Yellow;
 • Top mark: Yellow “X” Letter;
 • Sign number: “Q1”, “Q2” in red;
  • Night time:
 • Light characteristics: Yellow light, Fl every 18,0s;
 • Luminous range: 2,5 NM.

NAVIGATION GUIDANCE:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải vào khu phức hợp Vịnh Đầm theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải và chấp hành chỉ dẫn của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang để đảm bảo an toàn hàng

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân ([1])./.

GENERAL DIRECTOR

(Signed and Sealed)

Bùi Thế Hùng

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Other notice

Depth of waters flowing out of fairway in front of the Coal port of Vinh Tan 4 thermal power plants.

Depth of Soai Rap fairway

The new establishment of buoy access to constriction wharf and turning basin belong to South Vietnam Petrochemical Complex Project

Depth of waters in front of QK7 Defense port area

The depth of leading ways and waters in front of Ba Ngoi Port, Khanh Hoa Province