Friday, 24/09/2021

Notice to Mariners

Depth of Ba Ngoi pilotage area

NOTICE TO MARINERS

Depth of Ba Ngoi pilotage area

No. 55/TBHH-TCTBĐATHHMN dated March 29, 2019

KHA – 06 – 2019

Waters: Khánh Hòa province.

Fairway: Ba Ngòi.

VMS-South would like to inform that:

Within surveyed at Ba Ngoi pilotage area, depth in meters to Chart Datum, is limited by r = 0,7NM and central:

Point VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
V0 11048’30,0”N 109012’30,0”E 11048’26,3”N 109012’36,4”E

– In the northwest of the area where the pilotage area is received at Hon Mui, encroach upon the farthest receiving area about 114m from the border of the pilotage area, about 71m wide, within the range from the Hon Mui coast to the side. Within survyed in cente pilotage area about 80m, depth in meters to Chart Datum is  3.0m, located near Hon Mui

– In West of Southwest of pilotage  area, the area for receiving existed pilots encroaches on the area for receiving pilots, with a length of about 60m from the border of pilotage area, about 85m wide, and shall be returned to the pilgrimage center on the side. Eastern North East is about 1194m, depth in meters to Chart Datum is 5.1m

– Tại phía Nam Đông Nam của khu đón trả hoa tiêu tồn tại khu vực lấn  vào khu đón trả Hoa tiêu có chiều dài khoảng 570m tính từ biên của khu đón trả Hoa tiêu, rộng khoảng 710m cách tâm khu đón trả Hoa tiêu về phía Tây Bắc khoảng 715m, độ sâu nhỏ nhất là 6,5m.

In South-east of pilotage area, the area for receiving existed pilotage area shall encroach on the area for receiving area, with a length of about 570m from the border of pilotage area, covering about 710m from the center of Northwest. The north is about 715m, depth in meters to Chart Datum is 6.5m

Ngoài các khu vực có độ sâu trên, trong phạm vi khảo sát khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi độ sâu nhỏ nhất đạt 13,7m trở lên.

In addition to depth in meters to Chart Datum, within the survey in Ba Ngoi pilotage area, depth in meters to Chart Datum is 13.7m.

NAVIGATION GUIDANCE:

All vessels navigating on Ba Ngoi pilotage area should notice mooring buoy with characteristics mentioned above, keep watching, and comply strictly with the regulation of Nha Trang Maritime Administration for maritime safety.


Other notice

58/TBHH-TCTBĐATHHMN – Depth of Saigon – Vungtau fairway

Depth of waters in front of Ha Loc port

Depth of waters in front of NASOS port

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

Sweeping obstacles on fairway Quy Nhon after Typhoon No. 12