Wednesday, 19/01/2022

Notice to Mariners

Depth of waters at Vam Co Dong Nai General Port of Biochemistry and Biochemistry

NOTICE TO MARINERS

Depth of waters at Vam Co Dong Nai General Port of Biochemistry and Biochemistry

No. 253/TBHH-TCTBĐATHHMN dated Octoer 29 ,2021

ĐNA – 13 – 2021

Waters: Dong Nai province

Fairway: Sai Gon – Vung Tau

VMS-South would like toinform that Depth of waters at Vam Co Dong Nai General Port of Biochemistry and Biochemistry:

Within surveyed waters at Vam Co Dong Nai General Port of Biochemistry and Biochemistry:

Point  VN-2000  WGS-84
Latitude (φ) Longitude (λ) Latitude (φ) Longitude (λ)
A1 10⁰39’43,6” N 106⁰48’10,2” E 10⁰39’39,9” N 106⁰48’16,6” E
A2 10⁰39’39,0” N 106⁰48’18,2” E 10⁰39’35,3” N 106⁰48’24,6” E
KN2 10⁰39’36,7” N 106⁰48’16,8” E 10⁰39’33,0” N 106⁰48’23,2” E
KN1 10⁰39’41,3” N 106⁰48’08,8” E 10⁰39’37,6” N 106⁰48’15,2” E

- Appearing the depths 11,0 m; 10,6 m; 11,2 m:

Dpeth (m)  VN-2000  WGS-84
Latitude (φ) Longitude (λ) Latitude (φ) Longitude (λ)
11,0 10039’39,8” N 106048’16,5” E 10039’36,2” N 106048’22,9” E
11,0 10039’39,9” N 106048’16,3” E 10039’36,3” N 106048’22,8” E
10,6 10039’40,1” N 106048’16,1” E 10039’36,4” N 106048’22,5” E
11,2 10039’40,2” N 106048’15,9” E 10039’36,5” N 106048’22,3” E

- The Other depths above, the depth is determined by a 200kHz-frequency reverb to from Datum Chart is 11,4 m.

More information contact to Vam Co Dong Nai Biochemical Joint Stock Company.

SIGN ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Dinh Thai Cong


Other notice

(Vietnamese) Hoạt động khảo sát dòng chảy tại lô 05-2/10 và Lô 136, thềm lục địa Việt Nam

(Vietnamese) Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu

Depth of waters in front of wharf ELFGAZ Sài Gòn in Totalgaz Viet Nam Limited Liability Company

The sunken M/V KHANG ANH 189 in Tra Vinh waters

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật của đoạn cạn ngoài cửa biển luồng hàng hải Định An Cần Thơ sau nạo vét duy tu năm 2013